การศึกษาผลของไคโตแซนต่อความคงตัวและโครงสร้างจุลภาคของอิมัลชันน้ำมันปลาทูน่าที่ทำให้คงตัวด้วยเลซิทิน
การศึกษาผลของไคโตแซนต่อความคงตัวและโครงสร้างจุลภาคของอิมัลชันน้ำมันปลาทูน่าที่ทำให้คงตัวด้วยเลซิทิน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลของไคโตแซนต่อความคงตัวและโครงสร้างจุลภาคของอิมัลชันน้ำมันปลาทูน่าที่ทำให้คงตัวด้วยเลซิทิน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุทัย กลิ่นเกษร
ผู้แต่งร่วม :
มาศอุบล ทองงาม

อุทัย กลิ่นเกษร,มาศอุบล ทองงาม. 2552. การศึกษาผลของไคโตแซนต่อความคงตัวและโครงสร้างจุลภาคของอิมัลชันน้ำมันปลาทูน่าที่ทำให้คงตัวด้วยเลซิทิน. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

อุทัย กลิ่นเกษร,มาศอุบล ทองงาม. (2552) การศึกษาผลของไคโตแซนต่อความคงตัวและโครงสร้างจุลภาคของอิมัลชันน้ำมันปลาทูน่าที่ทำให้คงตัวด้วยเลซิทิน. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

อุทัย กลิ่นเกษร,มาศอุบล ทองงาม. การศึกษาผลของไคโตแซนต่อความคงตัวและโครงสร้างจุลภาคของอิมัลชันน้ำมันปลาทูน่าที่ทำให้คงตัวด้วยเลซิทิน. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.

อุทัย กลิ่นเกษร,มาศอุบล ทองงาม. (2552) การศึกษาผลของไคโตแซนต่อความคงตัวและโครงสร้างจุลภาคของอิมัลชันน้ำมันปลาทูน่าที่ทำให้คงตัวด้วยเลซิทิน. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0