การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ชื่อเรื่อง :
การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปรียานันท์ แสนโภชน์
ผู้แต่งร่วม :
พันธิตรา กมล
รหัสดีโอไอ :

ปรียานันท์ แสนโภชน์,พันธิตรา กมล. 2552. การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.67

ปรียานันท์ แสนโภชน์,พันธิตรา กมล. (2552) การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.67

ปรียานันท์ แสนโภชน์,พันธิตรา กมล. การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.67

ปรียานันท์ แสนโภชน์,พันธิตรา กมล. (2552) การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.67

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0