ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซแอมโมเนียโดยเครื่องกรองชีวภาพ
ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซแอมโมเนียโดยเครื่องกรองชีวภาพ
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซแอมโมเนียโดยเครื่องกรองชีวภาพ
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เสาวลักษณ์ ภู่นภาอำพร
ผู้แต่งร่วม :
วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เสาวลักษณ์ ภู่นภาอำพร. 2551. ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซแอมโมเนียโดยเครื่องกรองชีวภาพ. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เสาวลักษณ์ ภู่นภาอำพร. (2551) ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซแอมโมเนียโดยเครื่องกรองชีวภาพ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เสาวลักษณ์ ภู่นภาอำพร. ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซแอมโมเนียโดยเครื่องกรองชีวภาพ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

เสาวลักษณ์ ภู่นภาอำพร. (2551) ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซแอมโมเนียโดยเครื่องกรองชีวภาพ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0