การประยุกต์ใช้เอนไซม์เอมีนออกซิเดสจากถั่วเหลือง สำหรับการตรวจวิเคราะห์สารประกอบเอมีน ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก โดยวิธีคัลเลอริเมตริก
การประยุกต์ใช้เอนไซม์เอมีนออกซิเดสจากถั่วเหลือง สำหรับการตรวจวิเคราะห์สารประกอบเอมีน ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก โดยวิธีคัลเลอริเมตริก
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ใช้เอนไซม์เอมีนออกซิเดสจากถั่วเหลือง สำหรับการตรวจวิเคราะห์สารประกอบเอมีน ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก โดยวิธีคัลเลอริเมตริก
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จารุวรรณ ธนพฤฒิวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จารุวรรณ ธนพฤฒิวงศ์. 2552. การประยุกต์ใช้เอนไซม์เอมีนออกซิเดสจากถั่วเหลือง สำหรับการตรวจวิเคราะห์สารประกอบเอมีน ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก โดยวิธีคัลเลอริเมตริก. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2009.317

จารุวรรณ ธนพฤฒิวงศ์. (2552) การประยุกต์ใช้เอนไซม์เอมีนออกซิเดสจากถั่วเหลือง สำหรับการตรวจวิเคราะห์สารประกอบเอมีน ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก โดยวิธีคัลเลอริเมตริก . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2009.317

จารุวรรณ ธนพฤฒิวงศ์. การประยุกต์ใช้เอนไซม์เอมีนออกซิเดสจากถั่วเหลือง สำหรับการตรวจวิเคราะห์สารประกอบเอมีน ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก โดยวิธีคัลเลอริเมตริก. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2009.317

จารุวรรณ ธนพฤฒิวงศ์. (2552) การประยุกต์ใช้เอนไซม์เอมีนออกซิเดสจากถั่วเหลือง สำหรับการตรวจวิเคราะห์สารประกอบเอมีน ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก โดยวิธีคัลเลอริเมตริก . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2009.317

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0