ผลของการเติมบีสมัทโซเดียมไทเทเนต และบีสมัทโซเดียมไทเทเนตที่ถูกเจือต่อโครงสร้าง และสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต
ผลของการเติมบีสมัทโซเดียมไทเทเนต และบีสมัทโซเดียมไทเทเนตที่ถูกเจือต่อโครงสร้าง และสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต
ชื่อเรื่อง :
ผลของการเติมบีสมัทโซเดียมไทเทเนต และบีสมัทโซเดียมไทเทเนตที่ถูกเจือต่อโครงสร้าง และสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ภาราตรี ใจตา
ผู้แต่งร่วม :
สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ภาราตรี ใจตา. 2552. ผลของการเติมบีสมัทโซเดียมไทเทเนต และบีสมัทโซเดียมไทเทเนตที่ถูกเจือต่อโครงสร้าง และสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ภาราตรี ใจตา. (2552) ผลของการเติมบีสมัทโซเดียมไทเทเนต และบีสมัทโซเดียมไทเทเนตที่ถูกเจือต่อโครงสร้าง และสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ภาราตรี ใจตา. ผลของการเติมบีสมัทโซเดียมไทเทเนต และบีสมัทโซเดียมไทเทเนตที่ถูกเจือต่อโครงสร้าง และสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

ภาราตรี ใจตา. (2552) ผลของการเติมบีสมัทโซเดียมไทเทเนต และบีสมัทโซเดียมไทเทเนตที่ถูกเจือต่อโครงสร้าง และสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.