การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุมารินทร์ รักษาวงษ์
ผู้แต่งร่วม :
สุนิดา ปรีชาวงษ์, ชนกพร จิตปัญญา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุมารินทร์ รักษาวงษ์. 2552. การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุมารินทร์ รักษาวงษ์. (2552) การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สุมารินทร์ รักษาวงษ์. การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

สุมารินทร์ รักษาวงษ์. (2552) การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0