ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดิน เพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ : รายงานผลการวิจัย ประจำปี 2552
ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดิน เพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ : รายงานผลการวิจัย ประจำปี 2552
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดิน เพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ : รายงานผลการวิจัย ประจำปี 2552
ปี :
[2552]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พรทิพย์ วงศ์แก้ว
ผู้แต่งร่วม :
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์

พรทิพย์ วงศ์แก้ว,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. [2552]. ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดิน เพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ : รายงานผลการวิจัย ประจำปี 2552. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

พรทิพย์ วงศ์แก้ว,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. ([2552]) ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดิน เพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ : รายงานผลการวิจัย ประจำปี 2552. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

พรทิพย์ วงศ์แก้ว,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดิน เพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ : รายงานผลการวิจัย ประจำปี 2552. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2552]. Print.

พรทิพย์ วงศ์แก้ว,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. ([2552]) ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดิน เพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ : รายงานผลการวิจัย ประจำปี 2552. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1