การจัดการแคลเซียมและโบรอนเพื่อลดอาการเนื้อแก้ว และยางไหลในมังคุด และความสัมพันธ์ระหว่างแคลเซียมและโบรอนในผนังเซลล์กับอาการผิดปกติของผลมังคุด
การจัดการแคลเซียมและโบรอนเพื่อลดอาการเนื้อแก้ว และยางไหลในมังคุด และความสัมพันธ์ระหว่างแคลเซียมและโบรอนในผนังเซลล์กับอาการผิดปกติของผลมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การจัดการแคลเซียมและโบรอนเพื่อลดอาการเนื้อแก้ว และยางไหลในมังคุด และความสัมพันธ์ระหว่างแคลเซียมและโบรอนในผนังเซลล์กับอาการผิดปกติของผลมังคุด
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุมิตรา ภู่วโรดม
ผู้แต่งร่วม :
นารี พันธุจินดาวรรณ
รหัสดีโอไอ :

สุมิตรา ภู่วโรดม,นารี พันธุจินดาวรรณ. 2553. การจัดการแคลเซียมและโบรอนเพื่อลดอาการเนื้อแก้ว และยางไหลในมังคุด และความสัมพันธ์ระหว่างแคลเซียมและโบรอนในผนังเซลล์กับอาการผิดปกติของผลมังคุด. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.106

สุมิตรา ภู่วโรดม,นารี พันธุจินดาวรรณ. (2553) การจัดการแคลเซียมและโบรอนเพื่อลดอาการเนื้อแก้ว และยางไหลในมังคุด และความสัมพันธ์ระหว่างแคลเซียมและโบรอนในผนังเซลล์กับอาการผิดปกติของผลมังคุด. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.106

สุมิตรา ภู่วโรดม,นารี พันธุจินดาวรรณ. การจัดการแคลเซียมและโบรอนเพื่อลดอาการเนื้อแก้ว และยางไหลในมังคุด และความสัมพันธ์ระหว่างแคลเซียมและโบรอนในผนังเซลล์กับอาการผิดปกติของผลมังคุด. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.106

สุมิตรา ภู่วโรดม,นารี พันธุจินดาวรรณ. (2553) การจัดการแคลเซียมและโบรอนเพื่อลดอาการเนื้อแก้ว และยางไหลในมังคุด และความสัมพันธ์ระหว่างแคลเซียมและโบรอนในผนังเซลล์กับอาการผิดปกติของผลมังคุด. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.106

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 70
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 8
วิชาการ :
 66
สังคม/ชุมชน :
 4
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0