ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 และ S.recurvirostra Steenstrup,1875 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 และ S.recurvirostra Steenstrup,1875 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 และ S.recurvirostra Steenstrup,1875 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประพัตร์ แก้วมณี
ผู้แต่งร่วม :
ธนดล นวลจันทร์, เกสแก้ว เทศอาเส็น

ประพัตร์ แก้วมณี and others. 2554. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 และ S.recurvirostra Steenstrup,1875 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย. ภูเก็ต:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล;

ประพัตร์ แก้วมณี and others. (2554) ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 และ S.recurvirostra Steenstrup,1875 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล:ภูเก็ต.

ประพัตร์ แก้วมณี and others. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 และ S.recurvirostra Steenstrup,1875 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย. ภูเก็ต:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล, 2554. Print.

ประพัตร์ แก้วมณี and others. (2554) ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 และ S.recurvirostra Steenstrup,1875 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล:ภูเก็ต.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0