การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ :ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชเพื่อลดการเผาทำลายด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดเชียงใหม่
การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ :ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชเพื่อลดการเผาทำลายด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ :ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชเพื่อลดการเผาทำลายด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วาสนา สุขกุล
ผู้แต่งร่วม :
น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล, รัตนา โพธิสุวรรณ
รหัสดีโอไอ :

วาสนา สุขกุล and others. 2554. การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ :ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชเพื่อลดการเผาทำลายด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2011.45

วาสนา สุขกุล and others. (2554) การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ :ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชเพื่อลดการเผาทำลายด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2011.45

วาสนา สุขกุล and others. การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ :ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชเพื่อลดการเผาทำลายด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2011.45

วาสนา สุขกุล and others. (2554) การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ :ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชเพื่อลดการเผาทำลายด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2011.45

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 36
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 16
วิชาการ :
 18
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0