การวิจัยการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุด:
การวิจัยการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุด:
ชื่อเรื่อง :
การวิจัยการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุด:
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ลือพงษ์ ลือนาม
ผู้แต่งร่วม :
สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช, ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์
รหัสดีโอไอ :

ลือพงษ์ ลือนาม and others. 2555. การวิจัยการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุด:. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2012.15

ลือพงษ์ ลือนาม and others. (2555) การวิจัยการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุด:. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2012.15

ลือพงษ์ ลือนาม and others. การวิจัยการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุด:. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2012.15

ลือพงษ์ ลือนาม and others. (2555) การวิจัยการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุด:. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2012.15

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 288
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 134
วิชาการ :
 106
สังคม/ชุมชน :
 48
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0