การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
ชื่อเรื่อง :
การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล
ผู้แต่งร่วม :
วีระชัย บัญชรเทวกุล, กาญจนา กิติดี
รหัสดีโอไอ :

ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล and others. 2553. การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล. กรุงเทพฯ:คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.2010.8

ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล and others. (2553) การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.2010.8

ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล and others. การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล. กรุงเทพฯ:คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.2010.8

ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล and others. (2553) การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.2010.8

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 84
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 28
วิชาการ :
 38
สังคม/ชุมชน :
 12
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 6