ผลการต้านการทำลายเซลล์ประสาทของรางจืดที่เกิดจากพิษของสารตะกั่ว :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลการต้านการทำลายเซลล์ประสาทของรางจืดที่เกิดจากพิษของสารตะกั่ว :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชื่อเรื่อง :
ผลการต้านการทำลายเซลล์ประสาทของรางจืดที่เกิดจากพิษของสารตะกั่ว :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิตบรรจง ตั้งปอง
ผู้แต่งร่วม :
-

จิตบรรจง ตั้งปอง. 2553. ผลการต้านการทำลายเซลล์ประสาทของรางจืดที่เกิดจากพิษของสารตะกั่ว :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. นครศรีธรรมราช:สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิตบรรจง ตั้งปอง. (2553) ผลการต้านการทำลายเซลล์ประสาทของรางจืดที่เกิดจากพิษของสารตะกั่ว :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:นครศรีธรรมราช. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิตบรรจง ตั้งปอง. ผลการต้านการทำลายเซลล์ประสาทของรางจืดที่เกิดจากพิษของสารตะกั่ว :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. นครศรีธรรมราช:สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิตบรรจง ตั้งปอง. (2553) ผลการต้านการทำลายเซลล์ประสาทของรางจืดที่เกิดจากพิษของสารตะกั่ว :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:นครศรีธรรมราช. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0