การวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานรับจ้างภาคเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (2525-2529)
การวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานรับจ้างภาคเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (2525-2529)
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานรับจ้างภาคเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (2525-2529)
ปี :
2527
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุรีย์ จุนประทีปทอง
ผู้แต่งร่วม :
-

สุรีย์ จุนประทีปทอง. 2527. การวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานรับจ้างภาคเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (2525-2529). คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

สุรีย์ จุนประทีปทอง. (2527) การวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานรับจ้างภาคเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (2525-2529) . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สุรีย์ จุนประทีปทอง. การวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานรับจ้างภาคเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (2525-2529). . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.

สุรีย์ จุนประทีปทอง. (2527) การวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานรับจ้างภาคเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (2525-2529) . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0