ผลกระทบจากการบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อสวัสดิการแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย พ.ศ. 2535-2549
ผลกระทบจากการบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อสวัสดิการแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย พ.ศ. 2535-2549
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบจากการบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อสวัสดิการแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย พ.ศ. 2535-2549
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิตติพจน์ สุภาศักดิ์
ผู้แต่งร่วม :
ศุภชาติ สุขรมณ์
รหัสดีโอไอ :

กิตติพจน์ สุภาศักดิ์. 2552. ผลกระทบจากการบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อสวัสดิการแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย พ.ศ. 2535-2549. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2009.876

กิตติพจน์ สุภาศักดิ์. (2552) ผลกระทบจากการบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อสวัสดิการแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย พ.ศ. 2535-2549 . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2009.876

กิตติพจน์ สุภาศักดิ์. ผลกระทบจากการบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อสวัสดิการแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย พ.ศ. 2535-2549. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2009.876

กิตติพจน์ สุภาศักดิ์. (2552) ผลกระทบจากการบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อสวัสดิการแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย พ.ศ. 2535-2549 . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2009.876

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การคุ้มครองแรงงานในงานภาคเกษตร สาขาเพาะปลูก
บริษัทแอ๊ดว้านซ์ โกลบอล บิซิเนส