อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อเรื่อง :
อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เกษสุดา เดชภิมล
ผู้แต่งร่วม :
อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์, พรพิศ ชูสอน, พงศ์ศิริ พชรปรีชา
รหัสดีโอไอ :

เกษสุดา เดชภิมล,เกษสุดา เดชภิมล..[และคนอื่น ๆ]. 2546. อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2003.5

เกษสุดา เดชภิมล,เกษสุดา เดชภิมล..[และคนอื่น ๆ]. (2546) อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2003.5

เกษสุดา เดชภิมล,เกษสุดา เดชภิมล..[และคนอื่น ๆ]. อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2003.5

เกษสุดา เดชภิมล,เกษสุดา เดชภิมล..[และคนอื่น ๆ]. (2546) อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2003.5

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 77
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 77
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0