ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการรับขนของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน :ศึกษาประเด็นเอกสารการขนส่งและบันทึกข้อมูลการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการรับขนของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน :ศึกษาประเด็นเอกสารการขนส่งและบันทึกข้อมูลการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง :
ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการรับขนของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน :ศึกษาประเด็นเอกสารการขนส่งและบันทึกข้อมูลการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรรณวิจิตร สุขวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
สมพร ไพสิน
รหัสดีโอไอ :

วรรณวิจิตร สุขวรรณ. 2553. ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการรับขนของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน :ศึกษาประเด็นเอกสารการขนส่งและบันทึกข้อมูลการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2010.54

วรรณวิจิตร สุขวรรณ. (2553) ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการรับขนของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน :ศึกษาประเด็นเอกสารการขนส่งและบันทึกข้อมูลการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2010.54

วรรณวิจิตร สุขวรรณ. ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการรับขนของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน :ศึกษาประเด็นเอกสารการขนส่งและบันทึกข้อมูลการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2010.54

วรรณวิจิตร สุขวรรณ. (2553) ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการรับขนของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน :ศึกษาประเด็นเอกสารการขนส่งและบันทึกข้อมูลการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2010.54

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 72
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 66
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0