การผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุนด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย
การผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุนด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย
ชื่อเรื่อง :
การผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุนด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย
ปี :
2558
หมวด :
บทความ
ผู้แต่ง :
พิสิฐ วงศ์สง่าศรี
ผู้แต่งร่วม :
เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิสิฐ วงศ์สง่าศรี. 2558. การผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุนด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

พิสิฐ วงศ์สง่าศรี. (2558) การผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุนด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

พิสิฐ วงศ์สง่าศรี. การผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุนด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. Print.

พิสิฐ วงศ์สง่าศรี. (2558) การผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุนด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0