โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่2:การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในประเทศไทยและการปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม
โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่2:การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในประเทศไทยและการปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม
ชื่อเรื่อง :
โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่2:การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในประเทศไทยและการปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เป็นหนึ่ง วานิชชัย
ผู้แต่งร่วม :
ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี, ไพบูลย์ ปัญญาคะโป, วิโรจน์ บุญญภิญโญ, สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์, อมร พิมานมาศ

เป็นหนึ่ง วานิชชัย. 2554. โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่2:การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในประเทศไทยและการปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม. ปทุมธานี:สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย;

เป็นหนึ่ง วานิชชัย. (2554) โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่2:การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในประเทศไทยและการปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย:ปทุมธานี.

เป็นหนึ่ง วานิชชัย. โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่2:การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในประเทศไทยและการปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม. ปทุมธานี:สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2554. Print.

เป็นหนึ่ง วานิชชัย. (2554) โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่2:การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในประเทศไทยและการปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย:ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 20
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 20
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0