วิวัฒนาการและสุนทรียภาพของเพลงแปลงไทย
วิวัฒนาการและสุนทรียภาพของเพลงแปลงไทย
ชื่อเรื่อง :
วิวัฒนาการและสุนทรียภาพของเพลงแปลงไทย
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข
ผู้แต่งร่วม :
จิรยุทธ์ สินธุพันธ์
รหัสดีโอไอ :

วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข. 2555. วิวัฒนาการและสุนทรียภาพของเพลงแปลงไทย. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2012.8

วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข. (2555) วิวัฒนาการและสุนทรียภาพของเพลงแปลงไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2012.8

วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข. วิวัฒนาการและสุนทรียภาพของเพลงแปลงไทย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2012.8

วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข. (2555) วิวัฒนาการและสุนทรียภาพของเพลงแปลงไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2012.8

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 608
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 24
วิชาการ :
 579
สังคม/ชุมชน :
 5
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0