พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อประเทศไทย
พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อประเทศไทย
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิษณุ เหรียญมหาสาร
ผู้แต่งร่วม :
Tang Zhimin, ธัญสินี เลิศศิริวรพงศ์, อรสา รัตนอมรภิรมย์, ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล, ภัสรลักษณ์ วัฒนานุสิทธิ์

พิษณุ เหรียญมหาสาร. 2558. พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อประเทศไทย. กรุงเทพฯ:สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน);

พิษณุ เหรียญมหาสาร. (2558) พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อประเทศไทย. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน):กรุงเทพฯ.

พิษณุ เหรียญมหาสาร. พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อประเทศไทย. กรุงเทพฯ:สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2558. Print.

พิษณุ เหรียญมหาสาร. (2558) พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อประเทศไทย. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน):กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 25
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 26
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0