ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของเพลงสมัยนิยมในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม)
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของเพลงสมัยนิยมในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม)
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของเพลงสมัยนิยมในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม)
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ลำเนา เอี่ยมสอาด
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ลำเนา เอี่ยมสอาด. 2555. ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของเพลงสมัยนิยมในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม). พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม;

ลำเนา เอี่ยมสอาด. (2555) ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของเพลงสมัยนิยมในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:พิษณุโลก.

ลำเนา เอี่ยมสอาด. ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของเพลงสมัยนิยมในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม). พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2555. Print.

ลำเนา เอี่ยมสอาด. (2555) ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของเพลงสมัยนิยมในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 685
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 86
วิชาการ :
 589
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 10