การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม
ปี :
2558
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
เสรี ชัดแช้ม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุพจน์ นาคสวัสดิ์. 2558. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม. , มหาวิทยาลัยบูรพา;

สุพจน์ นาคสวัสดิ์. (2558) การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม . มหาวิทยาลัยบูรพา/ชลบุรี.

สุพจน์ นาคสวัสดิ์. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม. . ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.

สุพจน์ นาคสวัสดิ์. (2558) การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม . มหาวิทยาลัยบูรพา/ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 64
Full-Text :
 4650
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2574
วิชาการ :
 2138
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0