การศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ (กรณีศึกษาสบู่เปลือกมังคุดผสมคอลลาเจนกลุ่มสมุนไพร บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช)
การศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ (กรณีศึกษาสบู่เปลือกมังคุดผสมคอลลาเจนกลุ่มสมุนไพร บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช)
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ (กรณีศึกษาสบู่เปลือกมังคุดผสมคอลลาเจนกลุ่มสมุนไพร บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช)
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริ หนูแดง
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ศิริ หนูแดง. 2556. การศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ (กรณีศึกษาสบู่เปลือกมังคุดผสมคอลลาเจนกลุ่มสมุนไพร บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช). นครปฐม:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTR.res.2013.17

ศิริ หนูแดง. (2556) การศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ (กรณีศึกษาสบู่เปลือกมังคุดผสมคอลลาเจนกลุ่มสมุนไพร บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTR.res.2013.17

ศิริ หนูแดง. การศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ (กรณีศึกษาสบู่เปลือกมังคุดผสมคอลลาเจนกลุ่มสมุนไพร บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช). นครปฐม:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2556. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTR.res.2013.17

ศิริ หนูแดง. (2556) การศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ (กรณีศึกษาสบู่เปลือกมังคุดผสมคอลลาเจนกลุ่มสมุนไพร บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTR.res.2013.17

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 299
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 102
วิชาการ :
 188
สังคม/ชุมชน :
 9
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ยากันยุงสมุนไพร
ลมัย ทองแกมแก้ว