การพัฒนากระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ
การพัฒนากระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วุฒินันท์ คงทัด
ผู้แต่งร่วม :
รัตนา ตันฑเทอดธรรม, สุธีรา วิทยากาญจน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วุฒินันท์ คงทัด. 2559. การพัฒนากระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

วุฒินันท์ คงทัด. (2559) การพัฒนากระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

วุฒินันท์ คงทัด. การพัฒนากระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559. Print.

วุฒินันท์ คงทัด. (2559) การพัฒนากระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 25
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 15
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0