การประเมินแหล่งกำเนิดมลพิษจากพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองตาลอง หัวยหินลับ ห้วยสำเสา และคลองท่าบาง
การประเมินแหล่งกำเนิดมลพิษจากพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองตาลอง หัวยหินลับ ห้วยสำเสา และคลองท่าบาง
ชื่อเรื่อง :
การประเมินแหล่งกำเนิดมลพิษจากพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองตาลอง หัวยหินลับ ห้วยสำเสา และคลองท่าบาง
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พงศ์เทพ สุวรรณวารี
ผู้แต่งร่วม :
ธนัญชัย วรรณสุข, เนตรนภา พงเพ็ชร
รหัสดีโอไอ :

พงศ์เทพ สุวรรณวารี. 2555. การประเมินแหล่งกำเนิดมลพิษจากพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองตาลอง หัวยหินลับ ห้วยสำเสา และคลองท่าบาง. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SUT.res.2012.51

พงศ์เทพ สุวรรณวารี. (2555) การประเมินแหล่งกำเนิดมลพิษจากพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองตาลอง หัวยหินลับ ห้วยสำเสา และคลองท่าบาง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SUT.res.2012.51

พงศ์เทพ สุวรรณวารี. การประเมินแหล่งกำเนิดมลพิษจากพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองตาลอง หัวยหินลับ ห้วยสำเสา และคลองท่าบาง. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SUT.res.2012.51

พงศ์เทพ สุวรรณวารี. (2555) การประเมินแหล่งกำเนิดมลพิษจากพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองตาลอง หัวยหินลับ ห้วยสำเสา และคลองท่าบาง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SUT.res.2012.51

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 9
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0