การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างด้วยวิธีนาโนเทคโนโลยี
การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างด้วยวิธีนาโนเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างด้วยวิธีนาโนเทคโนโลยี
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิวรพรรณ สรรประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
สุรางค์ นุชประยูร, อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

วิวรพรรณ สรรประเสริฐ. 2557. การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างด้วยวิธีนาโนเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วิวรพรรณ สรรประเสริฐ. (2557) การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างด้วยวิธีนาโนเทคโนโลยี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

วิวรพรรณ สรรประเสริฐ. การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างด้วยวิธีนาโนเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.

วิวรพรรณ สรรประเสริฐ. (2557) การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างด้วยวิธีนาโนเทคโนโลยี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.