การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี :
2565
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุวิมล สพฤกษ์ศรี
ผู้แต่งร่วม :
สราญจิต อ้นพา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุวิมล สพฤกษ์ศรี. 2565. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

สุวิมล สพฤกษ์ศรี. (2565) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

สุวิมล สพฤกษ์ศรี. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2565. Print.

สุวิมล สพฤกษ์ศรี. (2565) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.