ผลผลิตและคุณภาพของหญ้าและถั่ว ที่เลือกสรรแล้ว ภายใต้สภาพของฟาร์มเลี้ยงโคนมเกษตรกร
ผลผลิตและคุณภาพของหญ้าและถั่ว ที่เลือกสรรแล้ว ภายใต้สภาพของฟาร์มเลี้ยงโคนมเกษตรกร
ชื่อเรื่อง :
ผลผลิตและคุณภาพของหญ้าและถั่ว ที่เลือกสรรแล้ว ภายใต้สภาพของฟาร์มเลี้ยงโคนมเกษตรกร
ปี :
2534
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายัณห์ ทัดศรี
ผู้แต่งร่วม :
-

สายัณห์ ทัดศรี,สายัณห์ ทัดศรี..[และคนอื่นๆ]. 2534. ผลผลิตและคุณภาพของหญ้าและถั่ว ที่เลือกสรรแล้ว ภายใต้สภาพของฟาร์มเลี้ยงโคนมเกษตรกร. กรุงเทพฯ:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สายัณห์ ทัดศรี,สายัณห์ ทัดศรี..[และคนอื่นๆ]. (2534) ผลผลิตและคุณภาพของหญ้าและถั่ว ที่เลือกสรรแล้ว ภายใต้สภาพของฟาร์มเลี้ยงโคนมเกษตรกร. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สายัณห์ ทัดศรี,สายัณห์ ทัดศรี..[และคนอื่นๆ]. ผลผลิตและคุณภาพของหญ้าและถั่ว ที่เลือกสรรแล้ว ภายใต้สภาพของฟาร์มเลี้ยงโคนมเกษตรกร. กรุงเทพฯ:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สายัณห์ ทัดศรี,สายัณห์ ทัดศรี..[และคนอื่นๆ]. (2534) ผลผลิตและคุณภาพของหญ้าและถั่ว ที่เลือกสรรแล้ว ภายใต้สภาพของฟาร์มเลี้ยงโคนมเกษตรกร. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม ในช่วงปี 2521-2527
กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร