ผลของการใช้สารเคมี การลดอุณหภูมิ การแช่น้ำ และการบรรจุ ที่มีต่อคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง หลังเก็บเกี่ยว
ผลของการใช้สารเคมี การลดอุณหภูมิ การแช่น้ำ และการบรรจุ ที่มีต่อคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง หลังเก็บเกี่ยว
ชื่อเรื่อง :
ผลของการใช้สารเคมี การลดอุณหภูมิ การแช่น้ำ และการบรรจุ ที่มีต่อคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง หลังเก็บเกี่ยว
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เย็นจิตต์ ปิยะแสงทอง
ผู้แต่งร่วม :
-

เย็นจิตต์ ปิยะแสงทอง. 2535. ผลของการใช้สารเคมี การลดอุณหภูมิ การแช่น้ำ และการบรรจุ ที่มีต่อคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง หลังเก็บเกี่ยว. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เย็นจิตต์ ปิยะแสงทอง. (2535) ผลของการใช้สารเคมี การลดอุณหภูมิ การแช่น้ำ และการบรรจุ ที่มีต่อคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง หลังเก็บเกี่ยว . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เย็นจิตต์ ปิยะแสงทอง. ผลของการใช้สารเคมี การลดอุณหภูมิ การแช่น้ำ และการบรรจุ ที่มีต่อคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง หลังเก็บเกี่ยว. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เย็นจิตต์ ปิยะแสงทอง. (2535) ผลของการใช้สารเคมี การลดอุณหภูมิ การแช่น้ำ และการบรรจุ ที่มีต่อคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง หลังเก็บเกี่ยว . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0