ศักยภาพการก่อกลายพันธุ์ ของผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก ในประเทศไทย ที่ศึกษาด้วยการทดสอบระยะสั้น Salmonella/microsomal mutagenicity test /แก้ว กังสดาลอำไพ, วรรณี โรจนโพธิ์
ศักยภาพการก่อกลายพันธุ์ ของผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก ในประเทศไทย ที่ศึกษาด้วยการทดสอบระยะสั้น Salmonella/microsomal mutagenicity test /แก้ว กังสดาลอำไพ, วรรณี โรจนโพธิ์
ชื่อเรื่อง :
ศักยภาพการก่อกลายพันธุ์ ของผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก ในประเทศไทย ที่ศึกษาด้วยการทดสอบระยะสั้น Salmonella/microsomal mutagenicity test /แก้ว กังสดาลอำไพ, วรรณี โรจนโพธิ์
ปี :
2534
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
แก้ว กังสดาลอำไพ
ผู้แต่งร่วม :
วรรณี โรจนโพธิ์

แก้ว กังสดาลอำไพ,วรรณี โรจนโพธิ์. 2534. ศักยภาพการก่อกลายพันธุ์ ของผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก ในประเทศไทย ที่ศึกษาด้วยการทดสอบระยะสั้น Salmonella/microsomal mutagenicity test /แก้ว กังสดาลอำไพ, วรรณี โรจนโพธิ์. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล;

แก้ว กังสดาลอำไพ,วรรณี โรจนโพธิ์. (2534) ศักยภาพการก่อกลายพันธุ์ ของผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก ในประเทศไทย ที่ศึกษาด้วยการทดสอบระยะสั้น Salmonella/microsomal mutagenicity test /แก้ว กังสดาลอำไพ, วรรณี โรจนโพธิ์. สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

แก้ว กังสดาลอำไพ,วรรณี โรจนโพธิ์. ศักยภาพการก่อกลายพันธุ์ ของผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก ในประเทศไทย ที่ศึกษาด้วยการทดสอบระยะสั้น Salmonella/microsomal mutagenicity test /แก้ว กังสดาลอำไพ, วรรณี โรจนโพธิ์. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534. Print.

แก้ว กังสดาลอำไพ,วรรณี โรจนโพธิ์. (2534) ศักยภาพการก่อกลายพันธุ์ ของผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก ในประเทศไทย ที่ศึกษาด้วยการทดสอบระยะสั้น Salmonella/microsomal mutagenicity test /แก้ว กังสดาลอำไพ, วรรณี โรจนโพธิ์. สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0