การนำน้ำทิ้งโรงงานปลาป่นมาใช้ในการผลิต Single cell protein
การนำน้ำทิ้งโรงงานปลาป่นมาใช้ในการผลิต Single cell protein
ชื่อเรื่อง :
การนำน้ำทิ้งโรงงานปลาป่นมาใช้ในการผลิต Single cell protein
ปี :
2530-2531
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุขใจ โสมะฐิติ
ผู้แต่งร่วม :
นวลพรรณ ณ ระนอง, ดุษณี เดโชวิบูลย์

สุขใจ โสมะฐิติ and others. 2530-2531. การนำน้ำทิ้งโรงงานปลาป่นมาใช้ในการผลิต Single cell protein. กรุงเทพฯ:คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

สุขใจ โสมะฐิติ and others. (2530-2531) การนำน้ำทิ้งโรงงานปลาป่นมาใช้ในการผลิต Single cell protein. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

สุขใจ โสมะฐิติ and others. การนำน้ำทิ้งโรงงานปลาป่นมาใช้ในการผลิต Single cell protein. กรุงเทพฯ:คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2530-2531. Print.

สุขใจ โสมะฐิติ and others. (2530-2531) การนำน้ำทิ้งโรงงานปลาป่นมาใช้ในการผลิต Single cell protein. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0