ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อความแปรปรวนในลักษณะทางการเกษตรของข้าวหอม (Oryza sativa L.) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อความแปรปรวนในลักษณะทางการเกษตรของข้าวหอม (Oryza sativa L.) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ชื่อเรื่อง :
ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อความแปรปรวนในลักษณะทางการเกษตรของข้าวหอม (Oryza sativa L.) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พัชราภรณ์ ตั้งมั่น
ผู้แต่งร่วม :
-

พัชราภรณ์ ตั้งมั่น. 2536. ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อความแปรปรวนในลักษณะทางการเกษตรของข้าวหอม (Oryza sativa L.) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พัชราภรณ์ ตั้งมั่น. (2536) ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อความแปรปรวนในลักษณะทางการเกษตรของข้าวหอม (Oryza sativa L.) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พัชราภรณ์ ตั้งมั่น. ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อความแปรปรวนในลักษณะทางการเกษตรของข้าวหอม (Oryza sativa L.) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พัชราภรณ์ ตั้งมั่น. (2536) ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อความแปรปรวนในลักษณะทางการเกษตรของข้าวหอม (Oryza sativa L.) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0