การจำแนกพันธุ์มะม่วงและข้าวพื้นเมืองของไทยด้วยรูปแบบของไอโซไซม์
การจำแนกพันธุ์มะม่วงและข้าวพื้นเมืองของไทยด้วยรูปแบบของไอโซไซม์
ชื่อเรื่อง :
การจำแนกพันธุ์มะม่วงและข้าวพื้นเมืองของไทยด้วยรูปแบบของไอโซไซม์
ปี :
2531
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์
ผู้แต่งร่วม :
สมนึก พรมแดง, สมบูรณ์ บุญปรีชา

เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2531. การจำแนกพันธุ์มะม่วงและข้าวพื้นเมืองของไทยด้วยรูปแบบของไอโซไซม์. นครปฐม:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2531) การจำแนกพันธุ์มะม่วงและข้าวพื้นเมืองของไทยด้วยรูปแบบของไอโซไซม์. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การจำแนกพันธุ์มะม่วงและข้าวพื้นเมืองของไทยด้วยรูปแบบของไอโซไซม์. นครปฐม:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2531. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2531) การจำแนกพันธุ์มะม่วงและข้าวพื้นเมืองของไทยด้วยรูปแบบของไอโซไซม์. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0