การจำแนกสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยรูปแบบของไอโซไซม์
การจำแนกสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยรูปแบบของไอโซไซม์
ชื่อเรื่อง :
การจำแนกสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยรูปแบบของไอโซไซม์
ปี :
2532
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์
ผู้แต่งร่วม :
สมนึก พรมแดง, สมบูรณ์ บุญปรีชา

เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2532. การจำแนกสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยรูปแบบของไอโซไซม์. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2532) การจำแนกสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยรูปแบบของไอโซไซม์ (รายงานผลงานวิจัย). สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การจำแนกสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยรูปแบบของไอโซไซม์. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.

เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2532) การจำแนกสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยรูปแบบของไอโซไซม์ (รายงานผลงานวิจัย). สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0