ผลของโซเดียมเบ็นโซเอทต่อการเกิดไนโตรซามีนในไส้กรอกเวียนนา
ผลของโซเดียมเบ็นโซเอทต่อการเกิดไนโตรซามีนในไส้กรอกเวียนนา
ชื่อเรื่อง :
ผลของโซเดียมเบ็นโซเอทต่อการเกิดไนโตรซามีนในไส้กรอกเวียนนา
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธีรนาถ จงรุจิภิญโญ
ผู้แต่งร่วม :
-

ธีรนาถ จงรุจิภิญโญ. 2540. ผลของโซเดียมเบ็นโซเอทต่อการเกิดไนโตรซามีนในไส้กรอกเวียนนา. สาขาวิชาโภชนวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีรนาถ จงรุจิภิญโญ. (2540) ผลของโซเดียมเบ็นโซเอทต่อการเกิดไนโตรซามีนในไส้กรอกเวียนนา . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีรนาถ จงรุจิภิญโญ. ผลของโซเดียมเบ็นโซเอทต่อการเกิดไนโตรซามีนในไส้กรอกเวียนนา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีรนาถ จงรุจิภิญโญ. (2540) ผลของโซเดียมเบ็นโซเอทต่อการเกิดไนโตรซามีนในไส้กรอกเวียนนา . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0