ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก
ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก
ชื่อเรื่อง :
ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก
ปี :
2541
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายัณห์ สดุดี
ผู้แต่งร่วม :
มงคล หลิม

สายัณห์ สดุดี,มงคล หลิม. 2541. ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก. สงขลา:คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

สายัณห์ สดุดี,มงคล หลิม. (2541) ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

สายัณห์ สดุดี,มงคล หลิม. ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก. สงขลา:คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541. Print.

สายัณห์ สดุดี,มงคล หลิม. (2541) ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0