การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวุ้นเซลลูโลสที่ได้จาก Acetobater xylinum
การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวุ้นเซลลูโลสที่ได้จาก Acetobater xylinum
ชื่อเรื่อง :
การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวุ้นเซลลูโลสที่ได้จาก Acetobater xylinum
ปี :
[2541]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วราวุฒิ ครูส่ง
ผู้แต่งร่วม :
สุเมธ ตันตระเธียร, ศุภศร พัฒนอักษร

วราวุฒิ ครูส่ง and others. [2541]. การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวุ้นเซลลูโลสที่ได้จาก Acetobater xylinum. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.];

วราวุฒิ ครูส่ง and others. ([2541]) การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวุ้นเซลลูโลสที่ได้จาก Acetobater xylinum. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท.

วราวุฒิ ครูส่ง and others. การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวุ้นเซลลูโลสที่ได้จาก Acetobater xylinum. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.], [2541]. Print.

วราวุฒิ ครูส่ง and others. ([2541]) การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวุ้นเซลลูโลสที่ได้จาก Acetobater xylinum. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0