การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว
การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว
ชื่อเรื่อง :
การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว
ปี :
2538
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายัณห์ สดุดี
ผู้แต่งร่วม :
มงคล แซ่หลิม, สุภาณี ยงค์, Sayan Sdoodee

สายัณห์ สดุดี and others. 2538. การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว. สงขลา:คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

สายัณห์ สดุดี and others. (2538) การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

สายัณห์ สดุดี and others. การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว. สงขลา:คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538. Print.

สายัณห์ สดุดี and others. (2538) การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0