การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน (2539-2543) กับตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน (2539-2543) กับตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน (2539-2543) กับตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ปี :
2543
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิจจา เกษมณี
ผู้แต่งร่วม :
Kijja Ketmanee

กิจจา เกษมณี. 2543. การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน (2539-2543) กับตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. สาขาวิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

กิจจา เกษมณี. (2543) การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน (2539-2543) กับตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

กิจจา เกษมณี. การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน (2539-2543) กับตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.

กิจจา เกษมณี. (2543) การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน (2539-2543) กับตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0