ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทวี ส่งเสริม
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ทวี ส่งเสริม. 2545. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;

ทวี ส่งเสริม. (2545) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ทวี ส่งเสริม. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545. Print.

ทวี ส่งเสริม. (2545) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.