แบบจำลองจลนพลศาสตร์และแบบจำลอง Neural Networks ของการผลิต เอทานอล จากกากน้ำตาลโดย Saccharomyces cerevisisae
แบบจำลองจลนพลศาสตร์และแบบจำลอง Neural Networks ของการผลิต เอทานอล จากกากน้ำตาลโดย Saccharomyces cerevisisae
ชื่อเรื่อง :
แบบจำลองจลนพลศาสตร์และแบบจำลอง Neural Networks ของการผลิต เอทานอล จากกากน้ำตาลโดย Saccharomyces cerevisisae
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เหมือนเดือน พิศาลพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล

เหมือนเดือน พิศาลพงศ์,วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล. 2547. แบบจำลองจลนพลศาสตร์และแบบจำลอง Neural Networks ของการผลิต เอทานอล จากกากน้ำตาลโดย Saccharomyces cerevisisae. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เหมือนเดือน พิศาลพงศ์,วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล. (2547) แบบจำลองจลนพลศาสตร์และแบบจำลอง Neural Networks ของการผลิต เอทานอล จากกากน้ำตาลโดย Saccharomyces cerevisisae. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เหมือนเดือน พิศาลพงศ์,วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล. แบบจำลองจลนพลศาสตร์และแบบจำลอง Neural Networks ของการผลิต เอทานอล จากกากน้ำตาลโดย Saccharomyces cerevisisae. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.

เหมือนเดือน พิศาลพงศ์,วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล. (2547) แบบจำลองจลนพลศาสตร์และแบบจำลอง Neural Networks ของการผลิต เอทานอล จากกากน้ำตาลโดย Saccharomyces cerevisisae. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0