การผลิตฟรุกโทสจากอินูลินด้วยเอนไซม์อินูลิเนส
การผลิตฟรุกโทสจากอินูลินด้วยเอนไซม์อินูลิเนส
ชื่อเรื่อง :
การผลิตฟรุกโทสจากอินูลินด้วยเอนไซม์อินูลิเนส
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิศากร วรวุฒิยานันท์
ผู้แต่งร่วม :
สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นิศากร วรวุฒิยานันท์. 2548. การผลิตฟรุกโทสจากอินูลินด้วยเอนไซม์อินูลิเนส. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

นิศากร วรวุฒิยานันท์. (2548) การผลิตฟรุกโทสจากอินูลินด้วยเอนไซม์อินูลิเนส . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

นิศากร วรวุฒิยานันท์. การผลิตฟรุกโทสจากอินูลินด้วยเอนไซม์อินูลิเนส. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.

นิศากร วรวุฒิยานันท์. (2548) การผลิตฟรุกโทสจากอินูลินด้วยเอนไซม์อินูลิเนส . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.