การเปรียบเทียบคุณภาพของการประเมินความคิดรวบยอดวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ที่มีการตรวจให้คะแนนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบคุณภาพของการประเมินความคิดรวบยอดวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ที่มีการตรวจให้คะแนนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบคุณภาพของการประเมินความคิดรวบยอดวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ที่มีการตรวจให้คะแนนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทัตมณี ชูขวัญ
ผู้แต่งร่วม :
-

ทัตมณี ชูขวัญ. 2548. การเปรียบเทียบคุณภาพของการประเมินความคิดรวบยอดวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ที่มีการตรวจให้คะแนนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ทัตมณี ชูขวัญ. (2548) การเปรียบเทียบคุณภาพของการประเมินความคิดรวบยอดวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ที่มีการตรวจให้คะแนนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ทัตมณี ชูขวัญ. การเปรียบเทียบคุณภาพของการประเมินความคิดรวบยอดวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ที่มีการตรวจให้คะแนนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

ทัตมณี ชูขวัญ. (2548) การเปรียบเทียบคุณภาพของการประเมินความคิดรวบยอดวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ที่มีการตรวจให้คะแนนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0