การพัฒนาเครื่องแยกผลจากทะลายปาล์มน้ำมันแบบติดตั้งบนรถบรรทุก
การพัฒนาเครื่องแยกผลจากทะลายปาล์มน้ำมันแบบติดตั้งบนรถบรรทุก
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเครื่องแยกผลจากทะลายปาล์มน้ำมันแบบติดตั้งบนรถบรรทุก
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จำลอง ปราบแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
จารุวัตร เจริญสุข, ปัญญา แดงวิไลลักษณ์

จำลอง ปราบแก้ว and others. 2547. การพัฒนาเครื่องแยกผลจากทะลายปาล์มน้ำมันแบบติดตั้งบนรถบรรทุก. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

จำลอง ปราบแก้ว and others. (2547) การพัฒนาเครื่องแยกผลจากทะลายปาล์มน้ำมันแบบติดตั้งบนรถบรรทุก. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

จำลอง ปราบแก้ว and others. การพัฒนาเครื่องแยกผลจากทะลายปาล์มน้ำมันแบบติดตั้งบนรถบรรทุก. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547. Print.

จำลอง ปราบแก้ว and others. (2547) การพัฒนาเครื่องแยกผลจากทะลายปาล์มน้ำมันแบบติดตั้งบนรถบรรทุก. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0