การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยวิธีหมุนเวียนอากาศแบบ forced-air
การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยวิธีหมุนเวียนอากาศแบบ forced-air
ชื่อเรื่อง :
การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยวิธีหมุนเวียนอากาศแบบ forced-air
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
ผู้แต่งร่วม :
จาตุพงศ์ วาฤทธิ์, สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลศ

จักรพงษ์ พิมพ์พิมล and others. 2550. การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยวิธีหมุนเวียนอากาศแบบ forced-air. เชียงใหม่:ภาควิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

จักรพงษ์ พิมพ์พิมล and others. (2550) การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยวิธีหมุนเวียนอากาศแบบ forced-air. ภาควิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

จักรพงษ์ พิมพ์พิมล and others. การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยวิธีหมุนเวียนอากาศแบบ forced-air. เชียงใหม่:ภาควิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.

จักรพงษ์ พิมพ์พิมล and others. (2550) การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยวิธีหมุนเวียนอากาศแบบ forced-air. ภาควิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0