ระบบฐานข้อมูลคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ผลิตในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ระบบฐานข้อมูลคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ผลิตในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ชื่อเรื่อง :
ระบบฐานข้อมูลคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ผลิตในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริธร ศิริอมรพรรณ
ผู้แต่งร่วม :
อัศวิน อมรสิน

ศิริธร ศิริอมรพรรณ,อัศวิน อมรสิน. 2550. ระบบฐานข้อมูลคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ผลิตในเขตทุ่งกุลาร้องไห้. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม;

ศิริธร ศิริอมรพรรณ,อัศวิน อมรสิน. (2550) ระบบฐานข้อมูลคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ผลิตในเขตทุ่งกุลาร้องไห้. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:มหาสารคาม.

ศิริธร ศิริอมรพรรณ,อัศวิน อมรสิน. ระบบฐานข้อมูลคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ผลิตในเขตทุ่งกุลาร้องไห้. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550. Print.

ศิริธร ศิริอมรพรรณ,อัศวิน อมรสิน. (2550) ระบบฐานข้อมูลคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ผลิตในเขตทุ่งกุลาร้องไห้. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:มหาสารคาม.