ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ชื่อเรื่อง :
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุมาลี วงษ์วิทิต
ผู้แต่งร่วม :
-

สุมาลี วงษ์วิทิต,สุมาลี วงษ์วิทิต..[และคนอื่นๆ]. 2550. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน. กรุงเทพฯ:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

สุมาลี วงษ์วิทิต,สุมาลี วงษ์วิทิต..[และคนอื่นๆ]. (2550) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ.

สุมาลี วงษ์วิทิต,สุมาลี วงษ์วิทิต..[และคนอื่นๆ]. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน. กรุงเทพฯ:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550. Print.

สุมาลี วงษ์วิทิต,สุมาลี วงษ์วิทิต..[และคนอื่นๆ]. (2550) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 110
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 31
วิชาการ :
 79
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0