การแบ่งส่วนตลาดและทางเลือกตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
การแบ่งส่วนตลาดและทางเลือกตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ชื่อเรื่อง :
การแบ่งส่วนตลาดและทางเลือกตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศศิวิมล สุขบท
ผู้แต่งร่วม :
-

ศศิวิมล สุขบท. 2549. การแบ่งส่วนตลาดและทางเลือกตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย. สงขลา:ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

ศศิวิมล สุขบท. (2549) การแบ่งส่วนตลาดและทางเลือกตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย. ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

ศศิวิมล สุขบท. การแบ่งส่วนตลาดและทางเลือกตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย. สงขลา:ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549. Print.

ศศิวิมล สุขบท. (2549) การแบ่งส่วนตลาดและทางเลือกตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย. ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
สมุนไพรรางแดง
สตางค์ มงคลสุข