วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว : การศึกษาค่าการนำความร้อน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล /วิริยะ ทองเรือง, สุธรรม นิยมวาส, วิทูร เหลืองอักษร
วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว : การศึกษาค่าการนำความร้อน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล /วิริยะ ทองเรือง, สุธรรม นิยมวาส, วิทูร เหลืองอักษร
ชื่อเรื่อง :
วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว : การศึกษาค่าการนำความร้อน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล /วิริยะ ทองเรือง, สุธรรม นิยมวาส, วิทูร เหลืองอักษร
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิริยะ ทองเรือง
ผู้แต่งร่วม :
สุธรรม นิยมวาส, วิทูร เหลืองอักษร

วิริยะ ทองเรือง and others. 2549. วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว : การศึกษาค่าการนำความร้อน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล /วิริยะ ทองเรือง, สุธรรม นิยมวาส, วิทูร เหลืองอักษร. สงขลา:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

วิริยะ ทองเรือง and others. (2549) วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว : การศึกษาค่าการนำความร้อน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล /วิริยะ ทองเรือง, สุธรรม นิยมวาส, วิทูร เหลืองอักษร. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

วิริยะ ทองเรือง and others. วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว : การศึกษาค่าการนำความร้อน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล /วิริยะ ทองเรือง, สุธรรม นิยมวาส, วิทูร เหลืองอักษร. สงขลา:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549. Print.

วิริยะ ทองเรือง and others. (2549) วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว : การศึกษาค่าการนำความร้อน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล /วิริยะ ทองเรือง, สุธรรม นิยมวาส, วิทูร เหลืองอักษร. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0